مسايل آموزشي و پرورشي

 
تدريس جدول ضرب در پايه ي سوم ابتدايي
 در صورتی که دانش آموزان به طور عمقی به مفهوم ضرب پی ببرند در آینده به راحتی می توانند مسائل پیچیده ریاضی را حل کرده واز  دریافت پاسخ ها لذت ببرند .

     توجه: اين روش ها بدون عيب وايراد نيستند خواهشمند است در صورت مطاله واجراي آن  نقد  خود را به گروه هاي آموزشي  شهرستان جوانرود ارسال وچنانچه تجربه اي در اين مورد داريد ارسال نماييد كه تجارب ارزنده ي شمارا به ديگر  همكاران انتقال خواهيم داد .

      مراحل آموزش مفهوم ضرب در پايه ي سوم ابتدايي با استناد به روش هاي فعال ومشاركتي به شرح ذيل مي باشد:

  1-   -آموزش ضرب بهتر است از عدد 2 شروع شود

2-    قبل از هر چیز کودکان باید مفهوم دسته بندی و تعداد اعضای هر دسته را بشناسد . 15=5×3

عدد  3 تعداد دسته و عدد 5 تعداد اشيا ء دسته  مي باشد  براي درك وفهم بهتر اين  مرحله آموزگار دانش آموزان را به حياط  مدرسه مي برد. با خود دانش آموزان مفهوم دسته وتعداد دسته  را تمرين مي كنند .

آموزگار مي گوييد بچه ها تيم هاي 4 نفره رادرست كنند .ومي پرسد چند تيم يا دسته درست شده است و...؟واگر دانش آموزي از تعداد دسته ها بيشتر بود  ا ورا در كنار خود قرار مي دهد.

3-مرحله ي بعد از طريق بازي ورياضي  در كلاس  مثلا فراگيران  2تا 2تا ادامه بدهند  دانش آموزي شروع مي كند 2 نفر بعدي 4وهمين ادامه مي دهيم تا عدد 20  بقيه اعداد به همين صورت تمرين مي كنيم  براي بقيه ي اعداد اين تمرين را انجام مي دهيم  مثال:12-9-6-3

4-مرحله بعد در كلاس هنر بااستفاده از مهره ها ودانه ها از فراگيران مي خواهيم  به صورت گروهي  دسته هاي مثلا 6تايي و7تايي و...درست كنند وبر كار آن ها نظارت مي كنيم. وبه عنوان تكليف در خانه ازدانش آموزان مي خواهيم كه با كمك والدين خود با استفاده از دانه هاي برنج وگندم وعدس ولوبيا روي كادر سفيد باچسب مايع دسته هاي سه تايي وچهار تايي درست كنند

                                                                                                

5-روش ديگر كلاس به 2گروه تقسيم مي شوند  گروهي ضرب را مي گويند مثلا 4×3 وگروه بعد حاصل را مي گويند.12 اگر همراه موسيقي هم باشد بهتر خواهد بود .

6-در شكل زير بااستفاده از درك مفهوم ضرب  فراگيران در داخل هر شكل 7 شيئ را رسم كنند  نمونه هايي برا ي همه فراگيران طراحي مي كنيم ودر اختيار همه يدانش آموزان مي گذاريم مانند نمونه ذيل درهرشكل تصوير 7 شئ را مي كشد.

7 × 3

7- روش ديگر از طريق درست نمودن پازل مي باشد به  اين صورت  آموزگار قطعه هاي پازل را كه همان حاصل هاي ضرب مي باشد در اختيار فراگيران قرار مي دهد كه در جدول اصلي نصب كنند.

8-در ضرب عدد 9مي توان از طريق بازي ورياضي عمل كرد .مثلا 4×9به اين صورت عمل مي كنيم چه 9عامل  اول باشديا عامل دوم كاري به 9 نداريم  يكي از 4 كم مي كنيم  مي شود 3 وآن را بعد از علامت = قرار مي دهيم مرحله ي بعد 3 را از 9 كم مي كنيم مي شود 6در كنار 3 قرار مي دهيم مي شود 36 اين روش فقط براي عدد9 صدق مي كند                 مرحله ي اول   7=1-8                                            2=7-9 مرحله ي دوم

                                                   72 =9  × 8 

روش ديگر ضرب رديف 9 از طريق انگشتان دست مي باشد كه براي فراگيران نوعي سر گرمي وبازي ورياضي مي باشد.به اي صورت 1×9  يك انگشت دست چپ مي خوابد  آن چه از انگشتان سر پا بماند يكي است و9مي شود  6×9 شش انگشت را مي خوابانيم ولازم است به صورت مجسم آموزش داده شود

9- در ضرب 5  اولا از طريق خود فرگيران كه پنج تا پنج تا بشمارند  بعد از طريق پنج هاي دست به راحتي قابل  فهم مي باشد علاوه بر آن به فراگيران مي گوييم هر عددي در 5 ضرب شود اگر فرد باشد آخر آن پنج است مانند 15=5×3واگر زوج باشد آخر آن صفر خواهد بودمانند 30=5×6  پس به راحتي از طريق جابجايي در ضرب از  بار جدول ضرب كم خواهد شد.

10-  در ضرب 8×7 از روش يادسپاري استفاده مي كنيم  مي گوييم (پلنگو شيرتا)8×7يعني 56كه زودتر در حافظه قرار مي گيرد. يا در ضرب 8×6 مي گوييم آخرش هشت تا

11- براي تنوع مي گوييم ضرب هاي جفتي را از جدول بيرون آورده  وكنار هم مي نوسند وهم تكرار مي كنند  وهم  به تعداد ضرب هاي ياد گرفته نيز بيشتر مي شود .مانند 3×3و4×4و8×8و....  ودركنار همين روش به فراگيرا ن تكاليفي داده مي شود تا با كمك والدين خود در منزل  بتوانندضرب هايي كه جواب هاي يكساني دارند در كنار هم بنويسند                    به مثال هاي زير توجه كنيد .

30=5×6                 30=6×5                          30=10×3                           30=3×10

18=9×2       18  =2×9     18=6×3    18=3×6         وموارد ديگر 

12  - آخرين مرحله نوشتن و طراحي جدول ضرب در 36 عمل  به صورتي كه اعداد توخالي باشند مانند جد ول پيوستي  اين جزوه كه توضيحات لازم در كنار جدول داده شده است  در اين جدول ضرب رديف 1وضرب رديف 10 راحذف نموده ايم  

13 – بعد دا نش آموزان دوصندق در منزل داشته باشند ضرب هاي كه( ياد گرفته ام )در   اين صندوق

 وضرب هاي( به زودي يادخواهم گرفت) در اين صندق         به آن خود ارزيابي گفته مي شود .

14- مرحله ي ارزشيابي : در اين مرحله كل عامل هاي جدول ضرب را  پس وپيش نموده به طوري كه  ترتيب نداشته باشد در اختيار فراگيران  مي گذاريم تاجواب بدهند . در اين جا اگر دانش آموزي نياز به كمك داشت آموزگار با كمك ديگر دانش آموزان  او راهنمايي مي كند .

15 – معلم با همكاري دانش آموزان جشن جدول ضرب را كه قبلا  وعده داده بودند با حضور اولياي دانش آموزان ومربيان مدرسه در يك ساعت درسي برگزار مي كنند.

در تدريس  ضرب  رعايت نكات ذيل لازم وضروري مي باشد .

1-از وسايل كمك آموزشي موجود در مدرسه در تدريس ضرب استفاده شود

2-سعي شود از كل گويي ضرب قبل از  آموزش مفهوم تعداد دسته وتعداد اشياء دسته  ومعرفي نماد ضرب خوداري شود ورعايت مراحل كتاب درسي در تدريس ضرب مهم است .

3-  لازم است درآموزش جدول ضرب اصل تدریجی را رعایت نمود و از شتاب زدگی بشدت پرهیز کرد .

4- همکاری والدین و افزایش علاقه کودک به یادگیری عامل مهمی در یادگیری صحیح جدول ضرب می باشد . 5 - تنوع طلبی در آموزش واستفاده از بازی در ریاضی به یادگیری سریعتر جدول ضرب کمک می کند 6-    پرهیز از تند خویی ، تنبیه و پرخاشگری اثر مطلوبی خواهد داشت .

7  در حين تدريس ضرب كاري نشود كه فراگيران را روي اين موضوع حساس كنيم ويادگيري ساير مفاهيم رياضي را تحت شعاع خود  قرار دهد .


نويسنده : صابر احمديان